ارتباط با سازمان های تابعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان