با توجه به اهمیت تقویت تعاملات درون استانی و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در سطح هر یک از استانهای کشور "شورای هماهنگی تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان"  که از این پس به اختصار "شورای هماهنگی استان" نامیده می شود با رعایت دستورالعمل ذیل تشکیل می گردد.

 

الف ) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان :

1 ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه وزارتخانه در سطح استان

2 ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاه های تابعه

بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندیهای مشترک دستگا ه های اجرایی درجهت تحقق اهداف وزارتخانه

 

ب) وظایف شورای هماهنگی استان :

1 بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا درجهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله براساس شرح وظایف هر یک از واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان

2 تعیین وظایف و تکالیف هریک از اعضاء شورا درجهت اجرای مصوبات شورا

3 ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضاء شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاه های اجرایی و مرتبط در سطح استان

پیگیری، نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا

5- تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه درجلسات شورا

 

ج) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان :

1- مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان )رئیس شورا(

2- مدیرکل تأمین اجتماعی استان

3- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان

4- مدیرکل بهزیستی استان

5- مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان

6- مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان

7-مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان

8- مدیر صندوق کارآفرینی استان

9- مدیر صندوق بازنشستگی استان

 10- مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان

شماره جلسه  تاریخ مکان برگزاری گزارش جلسه
1  99/02/17 اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان
  صورتجلسه   مصوبات 
 2  99/03/24
مدیریت امور شعب بانک رفاه کارگران استان
  صورتجلسه  مصوبات  
 3  99/05/28   اداره کل بهزیستی استان همدان
 صورتجلسه  مصوبات
4 99/06/04  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان   صورتجلسه  مصوبات 
5 99/06/16
مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون استان
 صورتجلسه  مصوبات 
6 99/07/05  فرمانداری شهرستان نهاوند
 صورتجلسه  مصوبات 
99/10/13  مدیریت صندوق کارآفرینی استان همدان
 صورتجلسه  مصوبات 
 8   99/11/06 فرمانداری شهرستان اسدآباد    صورتجلسه مصوبات 
9 99/11/18  بیمارستان آتیه استان همدان
  صورتجلسه مصوبات  
 10 99/11/29 اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان
صورتجلسه مصوبات 

موردی برای نمایش وجود ندارد.

دهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل
دهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل
نهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل
نهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل
هشتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل
هشتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل
هفتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل
هفتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل
ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل
ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل
پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیران
پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیران
چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران
چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران
سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران
سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران
دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران
دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران
اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران
اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران