مشاهده جزئیات خبر

آموزش تشکل شورای اسلامی کار

قانون تشکیل شورای اسلامی کار

 

آییننامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار

« 1364 هیأت وزیران /4/ مصوب 30 »

1 در اجرای ماده 1 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و - ماده 1

خدمات که بیش از 35 نفر شاغل دائم داشته باشند، شورای اسلامی کار که در این آیین نامه به اختصار شورا

نامیده می شود توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود.

تبصره 1: ملاک تعیین تعداد کارکنان هر واحد فهرست حقوقی ماه گذشته کارکنان قبل از تشکیل شورا و در

صورت اختلاف فهرست حقوقی سه ماه قبل از انتخابات می باشد.

تبصره 2: تعیین نوع فعالیت واحد مطابق تعریفی است که در اساسنامه آن واحد قید گردیده است.

تبصره 3: از نظر این آیین نامه شاغل دائم به افرادی اطلاق می شود که در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه

مشغول فعالیت باشند.

ماده 2 واحدهایی که کار عمده آن ها فصلی است، چنانچه فصل کار آن ها در دو سال متوالی در هر سال

کمتر از 6 ماه نباشد بنا به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی و با رعایت ماده یک این آ یین نامه می توانند

نسبت به تشکیل شورا اقدام نمایند.

ماده 3 تشخیص شرکت های بزرگ دولتی و همچنین زمان تشکیل شورا در آن ها با کسب نظر از دستگاه مربوط

به عهده شورای عالی کار (موضوع ماده 55 قانون کار) می باشد.

2 به منظور انتخاب اعضای شورا، مجمع عمومی کارکنان موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون که تعیین کننده - ماده 4

خط مشی شورا در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن باشد، از کلیه کارکنان واحدکه دارای تابعیت ایران

می باشند، به استثناء مدیریت تشکیل می شود.

تبصره: منظور از مدیریت در این آیین نامه، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام

مدیرعامل و مدیر واحد می باشد.

1366 هیئت وزیران. (متن قبل از اصلاح): دراجرای ماده 1 قانون شوراهای اسلامی کار در واحدهای /11/ -1 اصلاح شده بر اساس تصویب نامه مورخ 4

تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات که بیش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون کار (صنعتی و کشاورزی) داشته باشند شورای اسلامی کار که در این

آیین نامه به اختصار شورا نامیده می شود، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.

1369 هیئت وزیران. (متن قبل از اصلاح): به منظور انتخاب اعضاء شورا، مجمع عمومی /3/ ١- اصلاح شده بر اساس تصویب نامه مورخ 27

کارکنان موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون تعیین کننده خط مشی شورا در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد از کلیه کارکنان واحد به استثناء

مدیریت تشکیل می شود.

ماده 5 وزارت کار و امور اجتماعی جهت تشکیل شورا و نظارت بر انتخاب آن نماینده ای تعیین و به کارکنان

و مدیریت واحد معرفی می نماید.

ماده 6 نماینده وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی مدیریت و از طریق نشر آگهی، کارکنان واحد را به

تشکیل اولین مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده مجمع در هیأت تشخیص صلاحیت دعوت می نماید.

3 انتخابات جهت تعیین نماینده مجمع عمومی کارکنان در هیأت تشخیص صلاحیت داوطلبان با حضور : تبصره 1

حداقل یک دوم کارکنان واحد انجام می گیرد و فردی که بیشترین رأی را کسب نماید به عنوان نماینده

کارکنان در هیأت تشخیص صلاحیت شرکت می کند.

تبصره 2: نماینده کارکنان در هیأت تشخیص نباید داوطلب عضویت در شورا باشد.

ماده 7- وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکیل مجمع عمومی کارکنان و انتخاب اعضای شورا اقدامات زیر

را از طریق مقتضی و با جلب همکاری کارکنان و مدیریت واحدها انجام خواهد داد:

الف  توجیه و راهنمایی کارکنان واحد در مورد قانون شوراها و آیین نامه های مربوط.

ب  فراهم آوردن زمینه تشکیل مجمع عمومی و دعوت کارکنان برای شرکت در آن.

ج  تعیین دقیق تعداد اعضای مجمع عمومی در اجرای تبصره 1 ماده 1 و ماده 15 قانون.

د  تعیین تعداد اعضای شورای اسلامی (موضوع ماده 17 قانون).

ه  تعیین محل و زمان انتخابات پس از هماهنگی با مدیریت.

و  دریافت اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی و ارایه آن به هیأت تشخیص صلاحیت.

ز  همکاری با هیأت تشخیص صلاحیت جهت تهیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز.

ح  نصب کلیه آگهی ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات و تشکیل مجمع عمومی در محل مناسب.

ط  اقدام لازم جهت تشکی ل جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب اعضای شورا حداکثر ظرف یک ماه پس از

پایان مهلت اعلام داوطلبی با توجه به مواد 10 و 12 این آیین نامه.

ی  تهیه صندوق های رأی و برگه های انتخابات و مهر هیأت نظارت بر انتخابات.

ک  اعلام اسامی کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی پس از تأیید هیأت تشخیص صلاحیت و حداقل یک

هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی.

1369 هیئت وزیران. (متن قبل از اصلاح): انتخابات بر طبق تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل شوراهای /3/ -3 اصلاح شده بر اساس تصویب نامه مورخ 27

اسلامی کار انجام خواهد شد.

تبصره 1: مدیریت واحد در جهت تأمین امکانات لازم برای برگزاری صحیح انتخابات با نماینده وزارت کار و

امور اجتماعی همکاری می نماید.

تبصره 2: داوطلبان عضویت در شورا، موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی، مراتب

داوطلبی خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و رسید دریافت نمایند.

ماده 8 4 در موارد زیر انتخابات شورا برای مدت یک سال به تعویق می افتد:

الف  عدم کفایت عده داوطلبان عضویت در شورا (حداقل به تعداد مجموع اعضای اصلی و علی البدل).

ب  عدم تشکیل مجمع عمومی با رعایت حدنصاب های مقرر در قانون و یا عدم حصول حدنصاب یک دوم

آراء حاضرین در مجمع.

تبصره: چنانچه هیأت نظارت بر انتخابات تشخیص دهد که عدم حدنصاب به دلیلی خارج از اختیار کارگران

بوده است ظرف مدت یک ماه مراحل انتخابات تجدید می شود.

ج  در صورتی که پس از طی دو مرحله انتخابات، حداقل به تعداد مورد نیاز ( 2 و 4 و 6 و 8 و 10 نفر) حدنصاب

لازم را به دست نیاورند.

ماده 9 نماینده وزارتخانه مربوطه در هیأت تشخیص صلاحیت موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد

واحد های دولتی و وابسته به دولت نماینده وزارتخانه ای خواهد بود که واحد تابع یا وابسته به آن باشد . در

مورد نهادها و بخش خصوصی نماینده وزارتخانه ای است که فعالیت آن واحد در حیطه نظارت آن وزارت

قرار دارد.

1366 هیئت وزیران) چنانچه وزارتخانه مربوط براساس /11/ تبصره: (افزوده شده بر اساس تصویب نامه مورخ 4

درخواست وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مدت 15 روز نماینده خود را معرفی ننماید دو عضو دیگر هیأت

به اتفاق آراء نظر خود را نسبت به داوطلبان اعلام و انتخابات طبق مهلت های مقرر در این قانون ادامه پیدا

می کند.

ماده 10  5 هیأت تشخیص صلاحیت موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ تکمیل اعضای خود

به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام نتیجه آن اقدام نماید.

1366 هیئت وزیران. (متن قبل از اصلاح): چنانچه پس از ایجاد فرصتهای پیش بینی شده در قانون و این /11/ -4 اصلاح شده بر اساس تصویب نامه مورخ 4

آیین نامه به دلیل عدم کفایت تعداد کاندیداها، عدم تشکیل مجمع عمومی و یا عدم حصول حد نصاب لازم در رای گیری(موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون)

تشکیل شورای اسلامی کار میسر نگردد، انتخابات برای یک سال به تعویق خواهد افتاد.

تبصره 1: هیأت می تواند در رابطه با صلاحیت داوطلبان با توجه به شرایط مندرج در ماده 2 قانون به طرق

مقتضی تحقیق نماید و نظرات آن با اکثریت آراء قطعی است.

1369 هیئت وزیران ) چنانچه پس از بررسی هیأت /3/ تبصره 2: (افزوده شده بر اساس تصویب نامه مورخ 27

تشخیص صلاحیت مشخص شد که تعداد کاندیداهای واجد شرایط از یک و نیم برابر تعداد اعضای اصلی و

علی البدل مورد نیاز کمتر است، وزارت کار و امور اجتماعی مجدداً آگهی اعلام داوطلبی را حداکثر ظرف

یک هفته صادر خواهد کرد.

ماده 11  هیأت های تشخیص صلاحیت درمورد افرادی که قبل از 22 بهمن ماه سال 57 ، عضو هیأت مدیره

سندیکا و یا نماینده کارگران در واحدها بوده اند برای احراز شرط اعتقاد و التزام عملی آن ها به اسلام و ولایت

فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی دقت لازم معمول خواهند داشت.

ماده 12  مجمع عمومی حداکثر پس از 15 روز از اعلام نظر هیأت تشخیص صلاحیت تشکیل و با رعایت تبصره 2

ماده 1 قانون، تحت نظارت هیات نظارت بر انتخابات (موضوع ماده 13 این آیین نامه) نسبت به انتخاب اعضا ی

شورا رأی گیری به عمل خواهد آورد.

ماده 13  وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده 3 قانون به منظور حسن جریان امر انتخابات شوراها، از

هیأت تشخیص صلاحیت به عنوان هیأت نظارت در انتخابات دعوت به عمل می آورد.

ماده 14  تعداد نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارکنان در شوراها با توجه به مواد 1 و 17 قانون به

نسبت های مقرر در زیر خواهد بود:

از 36 تا 150 نفر 2 نفر عضو اصلی 2 نفر عضو علی البدل

از 151 تا 500 نفر 4 نفر عضو اصلی 3 نفر عضو علی البدل

از 501 تا 1000 نفر 6 نفر عضو اصلی 4 نفر عضو علی البدل

از 1001 تا 5000 نفر 8 نفر عضو اصلی 5 نفر عضو علی البدل

از 5000 نفر به بالا 10 نفر عضو اصلی 6 نفر عضو علی البدل

1366 هیئت وزیران. (متن قبل از اصلاح): هیأت تشخیص صلاحیت موظف است حداکثر ظرف مدت /11/ -1 اصلاح شده بر اساس تصویب نامه مورخ 4

15 روز از تاریخ پایان مهلت اعلام داوطلبی، نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام نتیجه آن اقدام نماید.

تبصره: 6درصورتی که در این انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل مورد نیاز انتخاب نشوند، انتخابات مرحله دوم

با شرکت دو برابر افراد مورد نیاز 7 از میان داوطلبانی که بیشترین رأی را آورده اند انجام می گیرد.

ماده 15  نماینده مدیریت در شورا که حتی الامکان یکی از افراد مورد اشاره در تبصره ماده 4 خواهد بود

حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اتمام انتخابات نمایندگان مجمع عمومی تعیین و کتباً به وزارت کار و

امور اجتماعی معرفی می شود.

ماده 16  اخذ رأی به صورت مستقیم و مخفی بوده و هر یک از شرکت کنندگان فقط حق دادن یک رأی

خواهند داشت.

تبصره 1: هر یک از کارکنان شرکت کننده در مجمع عمومی، ورقه سفیدی را که به امضاء و مهر هیأت نظارت

رسیده باشد دریافت و با نوشتن نام و نام خانوادگی افراد مورد نظر خود (حداکثر به تعداد اعضای اصلی و

علی البدل شورا) آن را در صندوق رأی گیری خواهد انداخت.

تبصره 2: کارکنانی که سواد نوشتن نداشته باشند، می توانند از افراد با سواد مورد اعتماد خویش کمک بگیرند.

ماده 17  پس از شمارش آراء صورت جلسه ای در پنج نسخه با امضای هیأت نظارت تنظیم و حائزین اکثریت

آراء با رعایت ماده 15 به ترتیب عنوان اعضای اصلی و علی البدل تعیین می گردند. یک نسخه از صورتجلسه

تنظیمی به وزارت کار و امور اجتماعی و یک نسخه به مدیریت و یک نسخه به هیأت تشخیص موضوع ماده 22

قانون و یک نسخه به شورا تسلیم و نسخه پنجم نیز جهت اطلاع کارکنان در واحد مربوطه الصاق خواهد شد.

تبصره: در صورت تساوی آراء تقدم و تأخر به قید قرعه تعیین می شود.

ماده 18  معترضین به انتخابات می توانند حداکثر ظرف یک هفته بعد از برگزاری انتخابات اعتراض خود را به

هیأت نظارت اعلام نمایند و هیأت مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز به موضوع رسیدگی و نظر

قطعی خود را در مورد صحت و سقم اعتراضات واصله اعلام نماید.

تبصره: در صورت ابطال کلیه و یا قسمتی از انتخابات نسبت به تجدید یا تکمیل قسمت باطل شده اقدام و کلیه

مراحل مذکور در این آیین نامه برای آن تکرار می شود.

1369 هیئت وزیران. (متن قبل از اصلاح): در صورتی که در این انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل /3/ -1 اصلاح شده بر اساس تصویب نامه مورخ 27

مورد نیاز انتخاب نشوند، انتخابات نسبت به داوطلب یا داوطلبانی که حد نصاب مقرر را به دست نیاورده اند ظرف مدت یک هفته الی پانزده روز تجدید

خواهد شد.

1370 هیئت وزیران جای گزین عبارت (با شرکت دو برابر داوطلبان عضویت در شورا) شده است. /4/ -2 این عبارت مطابق تصویب نامه مورخ 26

ماده 19  شورا حداکثر پس از یک هفته از خاتمه مراحل انتخابات جهت انجام وظایف مندرج در تبصره 4 ماده

3 قانون تشکیل جلسه می دهد. چنانچه رئیس، نایب رئیس یا منشی شورا به سمت های ریاست، مدیریت عامل،

خزانه داری شرکت های تعاونی یا عضویت شوراهای شهر، شهرستان، استان و یا نمایندگی مجلس شورای

اسلامی درآیند شورا می تواند نسبت به تجدید انتخابات رئیس، نایب رئیس و منشی اقدام نماید.

ماده 20 - شورای اسلامی کار، پس از ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی بوده و

مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

ماده 21  در موارد ابهام این آیین نامه، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه خواهد بود.

ماده 22  وزارتخانه ها، واحدهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی در جهت حسن اجرای قانون

شوراها، همکاری های لازم را با وزارت کار به عمل آورده و در صورت نیاز، تجهیزات و نیروی انسانی لازم را

در اختیار آن قرار خواهند داد.

ماده 23  مهلت های مقرر در این آیین نامه بدون احتساب ایام تعطیل خواهد بود.

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

اساسنامه نمونه پیشنهادی شورای عالی کار برای شوراهای اسلامی کار

«مصوب 4/3/1366 شورای عالی کار»

والذین استجابوا لربهم و اقاموالصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون (سوره شوری آیه 37)

بخش اول: کلیات

ماده1- ما کارکنان به منظور تامین قسط اسلامی و حمایت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و همکاری و نظارت در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشبرد امور واحد و افزایش رشد اقتصادی کشور و ایجادشرایط مناسب در جهت خودکفایی و محیط سالم کار و بالا بردن رفاه کارکنان با رعایت مقررات قانون شوراهای اسلامی کار و آیین نامه های انتخاباتی و اجرایی مربوطه مبادرت به تشکیل شورای اسلامی کار می نماییم.

ماده 2- نام شورا، شورای اسلامی کار................................................................................. است که در این اساسنامه به اختصار شورا خوانده می شود و اقامتگاه قانونی آن که اصولا بایستی در محدوده فعالیت واحد اصلی باشد در محل به نشانی : شهر............................ خیابان........................................................ پلاک.......... تلفن................................. می باشد.

تبصره: تغییر اقامتگاه قانونی شورا با تصویب مجمع کارکنان با هماهنگی مدیریت و یا اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی به عمل خواهد آمد.

بخش دوم: مجمع عمومی و حدود وظایف و اختیارات آن

ماده 3- مجمع عمومی کارکنان واحد از کلیه کارکنان به استثناء مدیریت و با رعایت مواد 12 و 14 قانون ومواد 3و4و5 آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار تشکیل می گردد.

ماده 4- حدود وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

1- بررسی و رسیدگی گزارش اقدامات انجام شده شورا.

2- بررسی گزارش مالی و اتخاذ تصمیم در مورد آن.

3- بررسی برنامه کلی و بودجه سال مالی آتی شورا و تصویب یا رد آن.

4- تصمیم گیری راجع به اموال شورا در صورت عدم فعالیت مجدد شورا.

5- تصویب و یا رد اساسنامه و اصلاحات و تغییرات آن.

6- انتخاب نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت.

7- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل شورا.

8- تعیین یا تغییر میزان حق عضویت کارکنان.

9- انتخاب هیات تسویه.

10- تقاضای انحلال شورا یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورا از هیات تشخیص انحراف و انحلال شوراها با ارائه دلایل و مدارک کافی.

11- تعیین اولویت فعالیت شورا در برنامه های آتی خود.

12- مجمع عمومی کارکنان به شورای اسلامی واحد اجازه می دهد تا در اتحادیه به کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ملحق گردیده و برابر مصوبات و مجامع و کنگره های عمومی شوراها حق عضویت کارکنان را به میزان .......... ریال کسر و دو سوم آن را بر اساس موارد زیر هزینه نماید.

الف- اختصاص 30 درصد از آن جهت واریز در صندوق حمایت در ایام تعلیق و یا بیکاری.

ب- اختصاص 30 درصد از آن جهت هزینه های دفتر حقوقی برای حمایت در محاکم قضایی.

ج- اختصاص 15 درصد از آن جهت هزینه های آموزش کارگری.

د- اختصاص 25 درصد از آن جهت هزینه های گسترش تشکیلاتی نظیر اتحادیه ها و نظایر آن.

تبصره: هر گونه تغییر در اساسنامه شورا بایستی به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

بخش سوم: نحوه تشکیل و حدود وظایف و اختیارات شورا

ماده 5- شورای اسلامی کارکنان به استناد مواد 5 و 6 و 7 آیین نامه انتخابات قانون شوراها و تبصره های مربوطه تشکیل می گردد.

ماده 6- وظایف و اختیارات شورا با توجه به ماده 13 قانون شوراهای اسلامی کار عبارت است از:

1- کوشش در ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد به منظور پیشرفت سریع امور.

2- همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید و خدمات پیش بینی شده و برنامه های تولیدی و خدماتی واحد.

3- تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.

4- بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد حقه.

5- پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیت های مناسب به مدیریت و بالعکس معرفی افراد نا لایق و غیر فعال.

6- ائتلاف با شوراهای اسلامی کار به منظور تشکیل اتحادیه و یا الحاق به آن.

7- انتخاب و معرفی نماینده جهت شرکت در مجامعی که به نحوی دفاع از حقوق کارگران را ایجاب می نماید مانند شورای عالی کار و نظایر آن.

8- نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره تعاونی های مسکن و مصرف و اعتبار و غیره و حمایت از آنها و نظارت بر عملکرد آنها با هماهنگی انجمن اسلامی.

9- انتخاب و معرفی نماینده کارکنان در کمینه های طرح طبقه بندی، بهره وری و مزد، انظباطی و نظایر آن.

10- تلاش در جهت تامین و حفظ منافع حرفه ای و رفاهی کارکنان از نظر بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی و از کار افتادگی، مسکن، شرکت های تعاونی، صندوق قرض الحسنه، صندوق های حمایتی، سرویس ایاب و ذهاب، امور اجتماعی و غیره با استفاده از امکانات واحد.

11- همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد.

12- بررسی و شناخت کمبود و نارسایی های واحد و ارائه اطلاعات به مدیریت جهت پیگیری و رفع نارسایی ها.

13- همکاری و کوشش در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی، فنی، حرفه ای ونظایر آن.

14- همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

15- نظارت بر امور جاری واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهادهای سازنده به مسئولان مربوط به
گونه ای که اعمال نظارت شورا موجب توقف امور واحد نگردد.

ماده 7- شورا می تواند به نمایندگی از طرف کارکنان قرارداد دسته جمعی کار منعقد نماید. لکن قرارداد مذکور نباید مخالف موازین پیش بینی شده در قوانین و آیین نامه های مربوط باشد.

بخش چهارم: امور داخلی شوراها و کمیته ها

ماده 8- به استناد تبصره 4 ماده 3 قانون شوراها، نخستین جلسه شورای واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل و از میان خود رئیس، نایب رئیس، منشی و مسئول امور مالی شورا و عضو رابط و مشاور شورا در مدیریت را با اکثریت آراء انتخاب می نماید.

ماده 9-  وظایف رئیس شورا :

1- تشکیل منظم و اداره جلسات شورا.

2- نظارت بر اجرای دقیق مفاد قانون و آیین نامه مربوط و اساسنامه شورا و مصوبات مجمع عمومی کارکنان.

3- نظارت بر عملکرد هر یک از اعضای شورا و مسئولان کمیته ها.

4- اخذ گزارش کتبی از مسئولین کمیته ها.

5- تدوین آیین نامه طرز تشکیل و اداره کمیته ها و انتخاب مسئولان کمیته ها با همکاری و هماهنگی سایر اعضای شورا.

6- امضاء اسناد و اوراق مالی به اتفاق مسئول امور مالی شورا.

7- امضاء کلیه مکاتبات و نامه های شورا.

8-  بررسی و رسیدگی و امضاء گزارشات، مصوبات و اطلاعات مورد نیاز مدیریت، هیات موضوع ماده 22، کانون شوراها، واحد کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی صلاح.

9-  گزارش اقدامات و عملکرد شورا به مجمع عمومی کارکنان.

10-دریافت انتقادات و پیشنهادات کارکنان در مورد نارسایی های واحد یا وظایف شورا و تنظیم آن جهت طرح در جلسات شورا و در صورت لزوم انعکاس به مدیریت یا هیات تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراها.

11- هماهنگ نمودن اعضای شورا در انجام و ظایف قانونی خود.

12- اعلام تخلفات اعضاء و مسئولان شورا از مقررات قانونی به مجمع و مراجع ذیربط و همچنین ابلاغ تصمیمات مجمع به مسئولان شورا و متصدیان کمیته های مربوطه.

تبصره: در غیاب رئیس شورا، نایب رئیس عهده دار کلیه و ظایف و اختیارات رئیس می باشد. ضمناً رئیس شورا می تواند در صورت لزوم قسمتی از اختیارات خود را به نایب رئیس تفویض نماید.

ماده 10- وظایف مسئول امور مالی شورا :

1- تهیه و تنظیم دفاتر شورا جهت ثبت اموال و دارائی و درآمد و هزینه های شورا.

2- حفظ و نگهداری و مراقبت از اسناد مالی شورا.

3- پیش بینی درآمد و هزینه های سال آتی و تسلیم آن به شورا.

4- وصول حق عضویت اعضاء از مدیریت (که قبلاً از حقوق کارکنان کسر گردیده) و دریافت کمک های مالی اعضاء و صدور قبض در برابر آن.

5- امضاء اسناد مالی به اتفاق رئیس شورا.

6- تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارش مالی جهت ارائه به شورا و مجمع عمومی.

7- افتتاح حساب بانکی در یکی از بانکهای مجاز با امضاء مشترک رئیس شورا.

ماده 11- وظایف منشی شورا :

1-   یادداشت مذاکرات و گفتگوهای اعضای شورا و تنظیم صورتجلسه.

2-  حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و نامه های اداری شورا.

3- تهیه و صدور و الصاق دعوت نامه‌ها، اعلامیه‌ها و آگهی‌های شورا با امضاء مسئولین ذی‌ربط.

4- انجام مکاتبات اداری زیر نظر رئیس شورا و ثبت ورود و صدور نامه‌ها در دفاتر مخصوص و ارسال آن به مراجع مختلف.

5- مطلع نمودن مدیریت از زمان دقیق جلسات شورا.

 6- تهیه گزارش عملکرد شورا برای ارائه به مجمع عمومی حداقل هر شش ماه یکبار.

ماده 12- وظایف عضو رابط و مشاور شورا در مدیریت :

1-   شرکت مستمر در جلسات هیات مدیره و انعکاس پیشنهادات، مصوبات و تصمیمات شورا به طور کتبی یا شفاهی به اعضاء هیات مدیره و امضاء صورتجلسه به منظور اعلام حضور در جلسه.

2-   اعلام نظر مشورتی شورا در زمینه‌های مختلف در جلسات هیات مدیره.

3- انعکاس نظرات مدیریت در زمینه‌های مذکور جهت اطلاع شورا.

4- دریافت اسناد و مدارک مورد درخواست مربوط به وظایف شورا از مدیریت جهت بررسی و مطالعه و نظارت بر امور واحد بر اساس ماده 18 قانون و آیین نامه اجرایی.

5- همکاری مفید و مستمر با مدیریت در زمینه‌ اجرای برنامه های تولیدی، فنی، تهیه مواد اولیه برنامه ریزی و سایر مواردی که در حدود وظایف شورایی می‌باشد با هماهنگی سایر اعضاء شورا.

تبصره : در غیاب عضو رابط یکی از اعضائ اصلی شورا با معرفی‌نامه کتبی از طرف شورا در جلسه هیات مدیره شرکت می‌نماید.

ماده 13- شورا می‌تواند بنا به ضرورت و جهت انجام بهتر وظایف مربوطه کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته‌های زیر تشکیل و مسئولان آن را نیز تعیین نماید :

1- کمیته تشکیلات

2- کمیته روابط عمومی

3-  کمیته انضباطی

4-  کمیته آموزش و امور اجتماعی

5- کمیته فنی و تولیدی

6- کمیته امور مالی و حقوقی

7-  کمیته مددکاری اجتماعی

8- ............................................................

9- ............................................................

10-..........................................................

تبصره  1: ساعات کار کمیته‌ها با هماهنگی مدیریت تعیین می‌گردد و در صورت اختلاف، رای نهایی با هیات موضوع
ماده 22 خواهد بود.

تبصره 2: ریاست هر یک از کمیته‌ها را حتی‌المقدور یکی از اعضاء شورا بر عهده خواهند داشت و کمیته ها در چهارچوبی که شورا  بر اساس قانون و آیین ‌نامه مربوطه برایشان معین می‌کند انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره 3: رئیس هر کمیته مسئول دعوت و تشکیل و اداره آن کمیته بوده و مکلف است گزارش کار و رونوشت صورت جلسات آن را حداکثر سه روز بعد از تشکیل جلسه به اطلاع شورا برساند.

بخش پنجم: موارد انحلال شورا و انتخاب اعضاء هیات تسویه

ماده 14- به استناد ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، شورا در موارد زیر منحل و ثبت آن نیز ملغی می‌گردد.

1-      تعطیل دائم واحد.

2-     سلب عضویت اکثریت مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل شورا.

3-     انحراف از وظایف قانونی و تایید هیات تشخیص با توجه به مواد 4 و 5 قانون و بند ز ماده 5 آیین نامه اجرایی.

4-     استعفا، بیماری و یا غیبت اکثریت اعضای اصلی شورا (مشروط بر آنکه به صورت دائمی باشد.)

تبصره 1: در صورت انحلال و الغای ثبت شورا، شورا و اعضای آن حق هیچ‌گونه فعالیتی با نام شورا نخواهند داشت، در غیر اینصورت متخلف یا متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

تبصره 2: در صورت تعطیل موقت واحد، مدت تعطیل واحد بر عمر قانونی شورا افزوده خواهد شد.

تبصره 3: تا زمانی که هیات موضوع ماده 22 نظر خود را مبنی یر سلب عضویت شورا کتباً اعلام نکرده باشد شورا فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

تبصره 4: در مدت تعلیق، شورا کماکان تا صدور رای قطعی دادگاه صالحه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ماده 15 در صورت انحلال قطعی شورا مشروط بر این که ظرف مدت یک سال تشکیل مجدد آن امکان‌پذیر نباشد مجمعی به طور فوق‌العاده ظرف مدت حداقل یک هفته و حداکثر 15 روز به دعوت هیات تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراها تشکیل و از بین حاضران هیات تسویه‌ای مرکب از 3 الی 7 نفر از افراد با سواد مورد اعتماد اکثریت کارکنان انتخاب خواهند شد.

تبصره 1: حد نصاب لازم برای این مجمع نیز مانند سایر مجامع خواهد بود.

تبصره 2: فاصله یک ساله با نظارت وزارت کار قابل تغییر خواهد بود.

تبصره 3: هیات تسویه موظف است از تاریخ تشکیل حداکثر ظرف مدت یک ماه به حسابها و اموال و دارایی های شورا رسیدگی نموده و نتیجه را در اولین جلسه مجمع جهت اخذ تصمیم گزارش دهد.

ماده 16 در صورت عدم تشکیل مجدد شورا اموال و دارایی‌های شورا پس از رسیدگی هیات تسویه با موافقت کتبی حداقل دو سوم کارکنان به حساب صندوق حمایت از بیکاران کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار واریز خواهد شد.

بخش ششم: مقررات مختلف

ماده 17- حق رای در مجامع عمومی غیر قابل انتقال به دیگری است.

ماده 18- کلیه حساب‌های شورا اعم از درآمد و هزینه باید در دفترهای مخصوص ثبت گردد.

تبصره: هر شش ماه یک‌بار بیلان کلی مخارج و درآمد و مسایل مالی شورا به مجمع عمومی ابلاغ می‌گردد.

ماده 19 حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار قانونی، شورا موظف است از وزارت کار و امور اجتماعی جهت انجام مقدمات تشکیل شورای جدید دعوت به عمل آورد.

ماده 20 به جز ساعاتی که هیات موضوع ماده 22 برای انجام وظایف شورایی اختصاص می‌دهد انجام وظایف و ساعات کار اضافی در شورا افتخاری است و هیچگونه امتیاز مالی و شغلی برای اعضای شورا  نخواهند داشت.

تبصره: اعضاء شورا موظفند در غیر ساعات کار معین شده شورایی به شغل معین شده خود عمل نمایند.

ماده 21 چنانچه هر یک از اعضاء شورا به سمت های زیر انتخاب گردند شورا می‌تواند نسبت به تجدید انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی و مسئول امور مالی اقدام نماید.

الف- عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت (به جز عضو رابط شورا در مدیریت).

ب- مدیریت عامل شرکت‌های تعاونی.

ج- خزانه‌دار شرکت‌های تعاونی.

د- عضویت در شوراهای شهر، شهرستان، استان.

ه- نمایندگی مجلس شورای اسلامی.

ماده 22 شورا حداکثر ظرف پانزده روز پس از تشکیل موظف است ساعات کار مورد نیاز را از هیات تشخیص و در صورت عدم تشکیل هیات تشخیص و در صورت عدم تشکیل هیئت تشخیص از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا نماید. هیات مذکور و یا وزارت کار موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظر خود را اعلام نمایند.

تبصره: کارفرما موظف است ساعات کاری را موقتاً برای انجام کارهای شورا تا تعیین آن از طرف هیات موضوع ماده 22 در اختیار شورا بگذارد.

ماده 23 این اساسنامه مشتمل بر 23 ماده و 13 تبصره در جلسه مجمع عمومی کارکنان به تصویب رسید.

 

۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۵
روابط عمومی اداره کل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان همدان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید