مشاهده جزئیات خبر

آموزش انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

آیین نامه چگونه تشکیل، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

  بسمه تعالی

«  اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی ............................................................... »

فصل یکم - کلیات

ماده 1 - هدف :

            به استناد  مادة 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشکیل می‌گردد.

ماده2-  نام ، حوزة فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :

نام : انجمن صنفی کارفرمایی ...................................................................... که در این اساسنامه به اختصار
« انجمن صنفی » نامیده می‌شود .

حوزة فعالیت انجمن صنفی :  حوزة جغرافیایی .................................................................. و محل استقرار دفتر مرکزی آن در استان.............................. ، شهرستان............................................. می باشد.

تبصره - هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید ، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء -  از طریقی  که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد -  بطور کتبی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید .

ماده 3- وظایف اساسی وعام انجمن صنفی :

1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

2- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.

3- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیت ها.

4- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.

5- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.

6- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و  تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.

7- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.

8- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق  اساسنامه.

9- همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی  به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

10- حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن.

11- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

12- پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی .

13- همکاری با سایر تشکل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

14- قبول مسوولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم به آنها .

15- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.

16- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان های کارگری .

ماده 4- وظایف اختصاصی انجمن صنفی :

1-…………………………………………………………………………………………..

2-………………………………………………………………………………………….

3-…………………………………………………………………………………………..

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده 5 شرایط عضویت :

کلیه اشخاص حقیقی(کارفرمایان) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی  درآیند :

1- تابعیت ایران .

2- شاغل در حرفه یا صنعت ..........................................................................................در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبرشامل ...............................................................................................

3- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.

4- پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب .

تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در انجمن، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره 2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد؛ متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید . تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره 3 – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

ماده 6 - موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه (با اعلام مسوولان مالی انجمن صنفی).

2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن (با اعلام هیأت مدیره انجمن صنفی).

3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه.

4- آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور.

5- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.

تبصره – در موارد بندهای 1و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ،حق رای نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالی انجمن صنفی :

الف – ورودیه برای هر عضو که فقط برای یک باردریافت می‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می گردد.

ب - حق عضویت ماهیانه/سالیانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می گردد.

ج – کمک ‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی وبه اختیار کمک دهنده.

تبصره 1- قبول و دریافت کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی .

تبصره 2- انجمن صنفی باید دارای حداقل 2 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی می‌باشد.

ماده 8- کلیه اعضا باید حق عضویت خود را باتوجه به ماده6 ، مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.

تبصره 1- دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره 2- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.

تبصره 3- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند . 

ماده 9 - چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار کتبی داده می‌شود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکوردرانجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .

تبصره - تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیأت مدیره خواهد بود .

فصل سوم

ارکان انجمن صنفی

ماده 10- ارکان انجمن صنفی عبارت است از :

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره

3-بازرس یا بازرسان

الف - مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده 11 – مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است ، از اجتماع اعضای حقیقی و یا نمایندگان اعضای حقوقی ، به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره 1 – برای تشکیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیلة............................................................که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .

تبصره 2 – دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان ، حداقل یک چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .

تبصره 3 – دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20روزپیش از تشکیل ، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام  نمایند.

تبصره 4 – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید؛ بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد .

تبصره 5 – هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد .

ماده 12- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت
می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت . درصورتی که پس از طی مراحل اول ودوم،مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضابرگزار خواهد شد.

تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک چهارم اعضا بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

1- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخـاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامـه هـای سـال جاری و آتـی انجـمن صنفی .

2- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار درخصوص صورت های مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی .

3- دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .

4- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد .

5- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .

6- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه )  .

7- تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا.

8- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی وسایرمراکزمرتبط.

9- انتخاب و عزل انفرادی ودسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.

ماده 14 – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 15- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

2- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تصفیه.

تبصره - پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .

ماده 16- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند .

تبصره 1- اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی وهیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت  درهیأت مدیره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که  انجمن صنفی دارای کمتر از 20 عضو باشد) .

تبصره 2- برگزار کنندگان مجامع عمومی  عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .

تبصره 3- هیات رییسه و هیأت نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حایزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره ،بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند .

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا  می تواند  اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسـه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین کند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی ،  مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد .

ماده 17- چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ، هیأت رییسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره - چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد ، هیأت رییسه ونظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب - هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 18- هیأت مدیره دارای .................... نفر عضو اصلی و ................ نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 3 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .

ماده 19- هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رییس، یک نایب رییس ، یک خزانه دار و از بین اعضای اصلی  هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک موردنیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .

ماده 20- جلسات هیأت مدیره هر ..........  یک بار تشکیل و با حضوراکثریت  اعضا
( حداقل ........ نفر ) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای  حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نایب رییس یا 3/1 اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره 1- خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

تبصره 2- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده 21- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی (رییس، دبیر و خزانه دار)  در بانک یا بانک های کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید.

ماده 22 – رییس هیات مدیره یا دبیرو خزانه دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی  بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائی ها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن صنفی به عهده آنها می باشد .

تبصره – کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رییس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند ؛ با امضاء مشترک رییس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود .

ماده 23 - در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام  نماید .

تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می گردد .

1

3

تبصره 2- در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده ، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد؛ بازرس یا بازرسان موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برساند.

 

ماده 24 - هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول حفظ کلیه دارایی ها واموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده 25 - سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی – عضویت ) .

2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی .

3- دعوت مجامع عمومی درموعدمقررو بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .

5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی( درصورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده).

7- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

8- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .

9- همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا .

10- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه .

11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی .

12- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .

13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

14- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم ) از قبیل کمیته حل اختلاف ، کمیته عضویت ، کمیته تدارکات و پشتیبانی ،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .

15- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن‌های صنفی دیگر به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانون های مذکور.

ماده 26 - وظایف رییس هیأت مدیره :

1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .

3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پی گیری آن.

4- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه کار گمارده خواهند شد.

5- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .

6- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد.

تبصره- قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.

ماده 27 - دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسوولیت مستقیم دبیرانجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و
می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به کار گمارده می شوند .

ماده 28 وظایف واختیارات دبیر :

1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی .

2- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی .

3- امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره.

4- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارت های عضویت اعضا باتفاق خزانه دار انجمن صنفی.

5- تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی » با نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .

6- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

7- ابلاغ  اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی.

8- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و
دستگاه های اداری به مسوولان مربوط.

10- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسوول هستند .

ماده 29- وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسوول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :

1- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی .

3- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط .

4- امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رییس هیأت مدیره یا دبیر .

5- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی ومسوولیت درحفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن صنفی .

6- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.

7- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجـــمن

صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره ،رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،کلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد.

ج ـ بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان

ماده 30 - بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از ....... نفر بازرس اصلی ......... نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده 31- وظایف و اختیارات بازرسان :

1- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

2- رسیدگی و نظارت به دفاتر واوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

3- پی گیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد ).

4- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .

5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

6- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای .

تبصره- بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند.همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده 32- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند :

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.

4- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر.

5- داشتن حسن شهرت.

6- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

7- حداقل .................... سال تمام سن .

8- حداقل تحصیلات ............................... .

9- حداقل ................ سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.

تبصره - کاندیداهای اولین دوره هیأت مدیره ، هیات داوری و بازرسان از شرط مقرر در بند 9 معاف هستند .

ماده 33 – در اجرای ماده18آیین نامه انجمن های صنفی وکانونهای مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل ... درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .

ماده 34 - در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .

ماده 35- مسوولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن ، در اختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند .

ماده 36- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم  تجدید انتخابات آن.

3- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره1-  انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا

5 نفر به عنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر نباشد ، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان ورییس هیات مدیره با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهندشد که درصورت عدم وجود، هیأت تصفیه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع انجمن ، با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردد .

ماده 37 – چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ؛بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرس یا بازرسان، یک سوم اعضای انجمن صنفی حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره )  تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذی ربط اعلام نمایند .

ماده 38- هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن صنفی شامل  اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده، دارایی انجمن صنفی را پس از تسویه کلیه حساب هـای بدهکـاران و بستانکـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار ..................................... قرار دهند و در صورت عدم وجود به ..................................................  واگذار  شـود .

ماده 39- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد .

ماده 40 – هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا می باشد .

ماده 41- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسنامه در ....... فصل و ........... ماده و .............. تبصره در تاریخ ................................. با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/ فوق العاده مورخ............................................. انجمن صنفی کارفرمایی............................................................................................................... رسید.

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

محل امضا

1

رییس مجمع2

نایب رییس مجمع3

منشی مجمعبسمه تعالی

« اساسنامه انجمن صنفی کارگری ................................................................... »

فصل یکم کلیات

ماده 1 - هدف :

                به استناد مادة 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ودر اجرای آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشکیل می‌گردد .

ماده2 -  نام ، حوزة فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :

نام - انجمن صنفی کارگری...................................................................... که در این اساسنامه به اختصار «انجمن صنفی » نامیده می‌شود .

حوزة فعالیت انجمن صنفی: حوزة جغرافیایی ..................................................................... و محل استقرار دفتر مرکزی آن دراستان ....................... شهرستان ........................... می باشد.

تبصره-هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید ، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا -  از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد - بطور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  نیز منعکس نماید .

ماده 3- وظایف اساسی و عام انجمن صنفی :

1- کوشش درجهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

2- برنامه ریزی و پی گیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو

3- تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا .

4- تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات ، نارسایی های اقتصادی ، مهارتی ، افزایش بهره وری و ارایه پشنهادات به اعضا ، مدیران و مسوولان مربوط .

5- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.

6- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانة اعضا.

7- همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مربوط به وظایف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط.

8- همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.

9- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی.

10- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

11- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی .

12- پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون با رعایت مقررات قانونی.

13- فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور.

14- همکاری با سایر تشکل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

 ماده 4- وظایف اختصاصی انجمن صنفی :

1- ..............................................................................................................................................

2- ..............................................................................................................................................

3- ..............................................................................................................................................

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده 5 – شرایط عضویت :

کلیه کارگران واجد شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :

1- تابعیت ایران

2- شاغل در کارگاه/ حرفه / صنعت ............................................................................. در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبرشامل..............................................................

3- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.

 5- پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره 2- شکایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل  عدم احراز شرایط عضویت توسط هیات مدیره و یا تعلیق عضویت اعضا توسط بازرس/ بازرسان در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره 3 در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

ماده 6 - موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه (با اعلام مسوولان مالی انجمن صنفی).

2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی ( با اعلام هیأت مدیره انجمن).

3- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 5 این اساسنامه.

4- آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور.

تبصره در موارد بندهای 1 و 2، عضویت شخـص مورد نظـر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید وتا رفـع تعلیـق توسط مجمـع عمومی، حق رای نخواهـد داشت.

ماده 7- منابع مالی انجمن صنفی :

الف ورودیه برای هر عضو که فقط برای یک باردریافت می‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می گردد.

ب - حق عضویت ماهیانه/سالیانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می گردد.

ج کمک‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی به اختیار کمک دهنده.

تبصره - انجمن صنفی دارای حداقل 3 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی و دفتر صورتجلسات هیات مدیره  می‌باشد.

ماده 8- کلیه اعضا باید باتوجه به ماده7 حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.

تبصره 1- دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن صنفی برسد.

تبصره 2- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود؛ قابل استرداد نیست.

تبصره 3- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند . 

ماده 9- چنانچه هریک از اعضا در مدت حداکثر 3 بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار کتبی داده می‌شود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه  بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .

تبصره - تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر با هیأت مدیره خواهد بود .

فصل سوم

ارکان انجمن صنفی

ماده 10- ارکان انجمن صنفی عبارت است از :

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره

3- بازرس یا بازرسان

الف - مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده 11 – مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا به دو صورت عادی و
فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره 1 برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیله ............................................... که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستورجلسه به طور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .

تبصره2 دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان ، حداقل یک چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .

تبصره 3 دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز قبل از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اعلام نمایند.

تبصره 4 اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب نماید ، به طور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد .

تبصره 5 هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد.

ماده 12- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد. چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت .

تبصره 1 مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک چهارم اعضا به طور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

تبصره 2- تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

 1- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی.

2- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی .

3- دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .

4- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد .

5- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .

6- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه ) .

7- تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا .

8- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی وسایر مراکز مرتبط.           

9- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.

10- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن.

11- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل و یا عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانون های مذکور ( تفویض اختیار به هیات مدیره ).

ماده 14 – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 15- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه

2- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تصفیه.

تبصره -پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح اساسنامه ، باید به طور مشخص و کتباً حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع کلیه اعضا و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسانده شود.

ماده 16- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة‌ مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع مرکب ازدست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد؛ دونفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

تبصره 1 اعضای هیأت رئیسه و نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که  تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتراز 50 نفر باشد).

تبصره 2- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .

تبصره 3- هیات رییسه و نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند .

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین کند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی ،  مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 17- چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ، هیأت رییسه و نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره- چنانچه اعتراض رسیده وارد باشد ، هیأت رییسه و نظارت ، ابطال مجمع عمومی یا تصمیم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ،نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید آن، اقدام خواهد شد .

ب - هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 18- هیأت مدیره دارای .......... نفر عضو اصلی و ......... نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ........ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .

ماده 19- هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رییس، یک نایب رییس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای اصلی  هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور(رئیس ، خزانه دار و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره )را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  تسلیم نماید .

ماده 20- جلسات عادی هیأت مدیره با حضور  اکثریت اعضا ( حداقل...... نفر) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نایب رییس یا 3/1 اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره 1 - برنامه زمانی ومکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره تعیین خواهد شد.

تبصره 2- خدمات هیأت مدیره افتخاری است،

تبصره 3- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده 21- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن ، به نام انجمن و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن ، در بانک یا بانک های کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز نماید .

ماده 22 – کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 23 - در صورت استعفا ، از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .

تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می گردد .

1

3

تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اکثریت اعضای هیـأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. حداکثر ظرف 2 ماه بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهند . یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.

 

ماده 24 - هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول حفظ کلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارک انجمن صنفی خواهد بود .

ماده 25 - سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی(دفاتر مالی عضویت و صورتجلسات هیات مدیره).

2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی .

3- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .

5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی.

7- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذی صلاح برای موارد خاص و معین.

8- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .

9- همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا .

10- وکالت و نمایندگی انجمن صنفی در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاه های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه .

11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی .

12- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .

13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.

14- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم ) از قبیل-کمیته حل اختلاف ، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی ،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .

15- تصویب عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط براساس بند 11 ماده 13 .

ماده 26 - وظایف رییس هیأت مدیره :

1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .

3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پی گیری آن.

4- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه کار گمارده خواهند شد.

5- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .

6- امضای کارت های عضویت اعضا باتفاق خزانه دار انجمن.

7- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد.

تبصره1- قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.

تبصره 2 – در غیاب رییس هیئت مدیره ، نایب رییس انجام وظایف بند های 1 و 2 و3 را بعهده خواهد داشت.

ماده 27 - هیات مدیره نسبت به استخدام دبیر از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا خارج از آن اقدام می نماید. با پایان اعتبار هیات مدیره ، رابطه استخدامی دبیر با کانون نیز ملغی می شود.

تبصره- دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسوولیت مستقیم دبیرانجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به کار گمارده می شوند .

ماده 28 - وظایف و اختیارات دبیر :

دبیر در صورت تفویض از طرف هیات مدیره، دارای وظایف به شرح ذیل خواهد بود:

1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی .

2- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی .

3- امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار .

4- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارت های عضویت اعضا باتفاق خزانه دار انجمن صنفی.

5- تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی » با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .

6- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی.

8- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن صنفی و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط.

10- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسوول هستند .

ماده 29- وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسوول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :

1- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

2- اداره امور مالی انجمن صنفی، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن صنفی .

3- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حسابهای مربوط .

4- امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رییس هیأت مدیره یا دبیر .

5- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن صنفی .

6- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.

7- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره ، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،کلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد.

ج - بازرس یا بازرسان حدود وظایف واختیارات آنان

ماده30- بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از ....... نفر بازرس اصلی ......... نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن صنفی برای مدت ......... سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده 31- وظایف و اختیارات بازرسان :

1- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

2- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

3- پی گیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد).

4- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .

5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

6- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای .

تبصره : بازرس/بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند. همچنین بازرس/بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی(گزارش سالانه) ، یا وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی ارایه نمایند .

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده32- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.

4- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر.

5- عدم اشتهار به فساد اخلاق.

6- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

7- ... .

ماده 33- در اجرای ماده18 آیین نامه انجمن های صنفی وکانونهای مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضا، هر دوره حداقل ... درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .

ماده 34 - در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .

ماده 35- مسوولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن ، در اختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند .

ماده 36- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم  تجدید انتخابات آن.

3- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره1-  انحلال انجمن صنفی، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر نباشد حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رییس هیات مدیره با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دارخواهند شد. درصورت عدم وجود، حداکثر ظرف دو هفته باید هیأت تصفیه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع انجمن با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردد .

ماده 37 – چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ، بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرس یا بازرسان، یک سوم اعضای انجمن صنفی حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان مکلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون ، به کانون ذی ربط اعلام نمایند .

ماده 38- هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن صنفی رسیدگی نموده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن صنفی اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه نموده، دارایی انجمن صنفی را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار ........................... قرار دهند و در صورت عدم وجود به.....................  واگذار  شود .

ماده 39- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد .

ماده 40 – هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.

ماده 41- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسنامه در... فصل و ..... ماده و ....... تبصره در تاریخ ................................................. با اکثریت آرا  به تصویب مجمع عمومی موسس/ فوق العاده مورخ ......................................... انجمن صنفی کارگری ...................................................................................................... رسید .

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

محل امضا

1

رییس مجمع2

نایب رییس مجمع3

منشی مجمع۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۳۶
روابط عمومی اداره کل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان همدان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید