مشاهده جزئیات خبر

اینفوگرافیک

عملکرد 11 ماهه اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان نهاوند

عملکرد  11 ماهه اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی  شهرستان نهاوند
گیتی حق پرست رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نهاوندعملکرد 11 ماهه اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان نهاوند را در قالب اینفوگرافیک گزارش داد.