مدیریت

پشتیبانی

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

مرتضی سلطان محمدی

کارشناس ارشد مدیریت

تلفن تماس: 32515771 

 

اخبار مدیریت پشتیبانی