چارت سازمانی و شرح وظایف

         برای ورود به هرقسمت بر روی آن کلیک کنید

  

مدیر کل
دکتر احمد توصیفیان

  
مدیریت روابط کار
حمیدرضا اسلامی 

مدیریت کارآفرینی و اشتغال مصطفی قربانفر

ننن
مهدی تابیده چی 

سر برگ
احمد توانا
 

پشتیبانی

مرتضی سلطان محمدی

 
01
 
05
 
08
 
11

14
 
02
 
اداره اشتغال
 
09
 
12
 
15
 
03
 
اداره کارآفرینی
 
010
 
13
 16
 
04
    
     
     

 همدان

 
 ملایر
 تویسرکان
 

 نهاوند
 
کبودرآهنگ
 فامنین
 
اسدآباد

 بهار
 
رزن