بیانیه حریم خصوصی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان