صفحه نخست » میز خدمت الکترونیکی

میز خدمت الکترونیک اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان همدان

    میز خدمت    
تشکیل تعاونی سامانه نظارت بر تعاونیها سخت پیمانکاری خدماتی
رصد دادور      
کارا کارورزی مشاغل خانگی کاریابیها نظر سنجی
 

میز خدمت الکترونیک

ردیف  عنوان خدمت

 شناسه

خدمت

 جزئیات و 

فلوچارت خدمت

 سامانه 

اینترنتی

اطلاع رسانی

الکترونیک

 ارسال

نظر

 پیگیری

نظرات

 1  احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (افراد مشمول هدفمندی یارانه ها) (19091030000) ایکون 1          
 2  معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات (19091031000) ایکون 1          
 3   تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور (19051032000) ایکون 1          
 4  ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه (19011033000) ایکون 1          
 5  صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی (10011034000) ایکون 1          
 6  صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی (13011035000) ایکون 1          
 7   ثبت و نظارت بر تعاونی (13071036000) ایکون 1          
 8   ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی (13011037000) ایکون 1          
 9  رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری (19071038000) ایکون 1          
 10   صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000) ایکون 1          
 11  صدور مجوز کاریابی (13011040000) ایکون 1          
 12  صدور مجوز کاریابی-داخلی (13011040100) ایکون 1          
 13   صدور مجوز کاریابی-خارجی (13011040101) ایکون 1          
 14  برگزاری رقابت های ورزشی کارگران (17011041000) ایکون 1          
 15   ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (13011042000) ایکون 1          
 16   بازرسی کار (13011043000) ایکون 1