احمد خدادی پری

                   سرپرست اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی تویسرکان

         آدرس: شهرستان تویسرکان-بلوار شهید بهشتی-جنب پمپ بنزین

                              تلفن : 08134922811