ملایر

غلامرضا کارگر

رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی ملایر

     آدرس: شهرستان ملایر-خیابان اراک-بلوار آزادی- جنب اداره گاز 

تلفن :08132275005