اخبار اصلی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اسدآباد

استقرار میز خدمت وپذیرایی از نماز گزاران نماز جمعه اسدآباد
استقرار میز خدمت وپذیرایی از نماز گزاران نماز جمعه اسدآباد
راه اندازی میز خدمت اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان اسدآباد درمسجد امام هادی این شهرستان
راه اندازی میز خدمت اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان اسدآباد درمسجد امام هادی این شهرستان