ادارات تابعه شهرستانها

 همدان

 
 ملایر
 تویسرکان
 

 نهاوند
 
کبودرآهنگ
 فامنین
 
اسدآباد

 بهار
 
رزن