صفحه نخست » چارت سازمانی

چارت سازمانی و شرح وظایف

         برای ورود به هرقسمت بر روی آن کلیک کنید

  

مدیر کل
دکتر احمد توصیفیان

  
مدیریت روابط کار
حمیدرضا اسلامی 

مدیریت کارآفرینی و اشتغال مصطفی قربانفر

ننن
مهدی تابیده چی 

سر برگ
احمد توانا
 

پشتیبانی

مرتضی سلطان محمدی

 
01
 
05
 
08
 
11

14
 
02
 
اداره اشتغال
 
09
 
12
 
15
 
03
 
اداره کارآفرینی
 
010
 
13
 16
 
04